ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Стартира практическата част от обучението за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова по професия „“Работник в озеленяването“ на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 5 „ Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.

Стартира практическата част от обучението за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова по професия „“Работник в озеленяването“ на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 5 „ Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“. Проекта е финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“. В процеса на обучение групата ще придобие умения за изграждане на тревни площи, текущо им поддържане и ремонт, а също и за грижите, необходими  за отглеждане на разсади, храсти и цветя.

Община Белослав продължава да набира желаещи лица за включване в проекта за длъжността „Озеленител“.