ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Приключи обучението по професия , Охранител“ , специалност „Физическа охрана на обекти“

Приключи обучението на 15 лица от целевата група в изпълнение на Дейност 4 „Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова“  на проект „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

15 лица придобиха квалификация по професия , Охранител“ , специалност „Физическа охрана на обекти“- част от професия, трета квалификационна група . Професионалното обучение е осъществено в съответствие с изискванията на ЗПОО.

На обучените лица ще бъде осигурена заетост за период от 6 месеца.