ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Приключи обучението на лицата, включени в III група по проект „Подобряване достъпа до заетост“ по професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“

Приключи обучението на лицата, включени в  III група в изпълнение на Дейност 4 „Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова“  на проект  „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“,  финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

На 03.06.2022 г. се проведе изпит за придобиване на квалификация по част от професията, след което всички участници получиха свидетелство за професионална квалификация по професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“, първа  квалификационна група. 

Професионалното обучение е осъществено в съответствие с изискванията на ЗПОО.

На обучените лица ще бъде осигурена заетост за период от 6 месеца.

Община Белослав продължава да набира желаещи лица за включване в проекта за длъжността „Работник в озеленяването“.