ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Приключи груповото обучение на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 4 „ Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова“- обучение за придобиване на ключова компетентност 4 – „Дигитална компетентност“ и „Начална компютърна грамотност“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.

Приключи груповото обучение на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 4 „ Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова“- обучение за придобиване на ключова компетентност 4 – „Дигитална компетентност“ и „Начална компютърна грамотност“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“. Проекта е финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“. В процеса на обучение се придобиха умения за работа с текстообработващи програми, работа с електронни таблици, търсене на информация в интернет, както и презентационни умения. Предстои стартиране на теоретичната част от обучението за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова по професия „Работник в озеленяването“.

Община Белослав продължава да набира желаещи лица за включване в проекта за длъжността „Озеленител“.