ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Приключи груповото консултиране на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 2 „Професионално информиране и консултиране“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.

Приключи груповото консултиране на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 2Професионално информиране и консултиране“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“. Проекта е финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“. Предстои стартиране на мотивационно обучение на включените лица в изпълнение на Дейност 3.

Община Белослав продължава да набира желаещи лица за включване в проекта за длъжността „Озеленител“.