ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Приключи груповото консултиране на лицата, включени в IV група в изпълнение на Дейност 2 „Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права, психологическо подпомагане“ и „Дейност 3 – Предоставяне на мотивационно обучение“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.

Приключи груповото консултиране на лицата, включени в IV група в изпълнение на Дейност 2 „Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права, психологическо подпомагане“ и „Дейност 3 – Предоставяне на мотивационно обучение“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“. Проекта е финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

По време на обучението по „Дейност 2 -Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права, психологическо подпомагане“ лицата са консултирани за трудовите и осигурителните си права, запознати са с подходящи професии, разработиха се индивидулни кариерни планове и се обсъдиха  възможности за реализация на пазара на труда.

По време на обучението по „Дейност 3- Предоставяне на мотивационно обучение“ групата придоби знания, относно начините за изготвяне на автобиография и мотивационно писмо. Получиха полезни съвети, свързани с търсенето и кандиданстване за работа, подготовката за интервю за работа-вербално и невербално поведение и др.

Община Белослав продължава да набира желаещи лица за включване в проекта за длъжността „Работник в озеленяването“.