ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Приключиха дейностите по теоретичната част от обучението на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 5  „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности“, по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.

Приключиха дейностите по теоретичната част от обучението на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 5  „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности“, по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“. Проекта е финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“. В процеса на обучение групата придоби познания за различните видове зелени площи, морфологията на декоративната растителност, начините за засаждане на декоративни дървета и храсти, както и за организацията на озеленяването и цветопроизводното стопанство. Предстои стартиране на практическата част от обучението за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова по професия „“Работник в озеленяването“.

Община Белослав продължава да набира желаещи лица за включване в проекта за длъжността „Озеленител“.