ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Прессъобщение

На 09 февруари 2022 г. от 11:30 ч. и на 16 февруари 2022 г. от 13:00 ч. , в сградата на Община Белослав, с адрес гр. Белослав, ул.„Цар Симеон Велики” №23, бяха проведени „Публични консултации“, в изпълнение на проект на Община Белослав „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост.

Целта на събитиета бе да подпомогнат наемането на работна сила, чрез улесняване достъпа до информация за свободни работни места и осигуряване на възможност за пряк контакт с работодателите.

Бяха разпратени по електронен път покани до работодателите от региона. На събитията присъстваха представители на: Строй билд, Св.Св. Константин и Елена АД, Ники 2016 ЕООД, Тридан ЕООД, Проект 2019 ЕООД, КТВ –Белослав ООД, които се срещнаха с потенциалните кандидати за работа, в специално обособени зони.

„Публичните консултации“ протекоха по предварително изготвена програма, като събитията откри г-жа Светла Колева – заместник кмет на община Белослав, с ресор „Образование, социални дейности, здравеопазване, домашен социален патронаж, ученически столове“, която запозна присъстващите с целите на проекта, състоянието на местния пазар на труда, с търсенето и предлагането на работна сила.

Събитията се радваха на голям интерес. Психолог и кариерен консултант осигуриха професионално информиране и консултиране на гражданите, търсещи възможност за заетост. Присъстващите бяха запознати с начините за обучение и квалификация, за кариерно развитие и реализация.