ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Покана “ Публична консултация“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Белослав има удоволствието да Ви покани да участвате в „Публична консултация“, която ще се проведе на 06 октомври, от 10.00 часа, в сградата на Народно читалище „Съзнание – 1926″ гр. Белослав, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ 7.

Целта на събитието е подпомагане наемането на работна сила чрез улесняване достъпа до информация за свободни работни места и осигуряване на възможност за пряк контакт с работодателите.

Присъстващите ще бъдат запознати и ще имат възможност да бъдат информирани и относно условията за обучение и квалификация, за кариерно развитие.

Мероприятието се организира в изпълнение на проект на Община Белослав, „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“,

При провеждане на събитието ще бъдат спазени въведените от Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки за безопасност на всички присъстващи.

     Участието в събитието е безплатно и не е обвързано с попълване на заявки и предварителна регистрация. С цел по-добра организация, молим до 05.10.2021 г., желаещите да се включат, да се свържат с екипа на „Еврика 3М“ ЕООД на тел. 0883390317 или да изпратят имейл на evrikacenter@abv.bg., за да потвърдят участие.

Очакваме Вашето присъствие!