ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

В изпълнение на Дейност 2 „ Професионално информиране и консултиране“ по BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“ стартираха дейностите за групово консултиране на лицата от целевите групи.

Община Белослав продължава да набира желаещи лица за включване в проекта за длъжността „Озеленител“.