ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 06 октомври 2021 г. от 10:00 до 16:00 ч. в сградата на Народно читалище „Съзнание – 1926″ гр. Белослав, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ 7, бе проведена „Публична консултация“, в изпълнение на проект на Община Белослав „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост.

Целта на събитието бе да подпомогне наемането на работна сила, чрез улесняване достъпа до информация за свободни работни места и осигуряване на възможност за пряк контакт с работодателите.

„Публичната консултация“ протече по предварително изготвена програма, като събитието откри г-жа Светла Колева – заместник кмет на община Белослав, с ресор „Образование, социални дейности, здравеопазване, домашен социален патронаж, ученически столове“, която запозна присъстващите с целите на проекта, състоянието на местния пазар на труда, с търсенето и предлагането на работна сила.

В събитието взеха участие 36 човека: лица от региона, търсещи работа; представители на ДБТ-Варна, които представиха информация за свободните работни места в общината; работодатели от региона, които се срещнаха с потенциалните кандидати за работа, в специално обособени зони.

Психолог и кариерен консултант осигуриха професионално информиране и консултиране на гражданите, търсещи възможност за заетост. Присъстващите бяха запознати с начините за обучение и квалификация, за кариерно развитие и реализация.