ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Община Белослав организира „Публична консултация“ за всички търсещи работа.

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на проект на Община Белослав, „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, Община Белослав организира „Публична консултация“ за всички търсещи работа.

По време на Публичната консултация ще бъде оповестена информация за свободни работни места, ще се осигури възможност за пряк контакт с работодателите, какви условия на работа предлагат те, какви са техните потребности. Присъстващите ще бъдат запознати с възможности за обучение и квалификация, за кариерно развитие и реализация.

Събитието ще се проведе на 16 февруари 2022 г., от 13:00 часа, в сградата на Община Белослав, с адрес гр. Белослав, ул.„Цар Симеон Велики” №23.