ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.122-0001-C01 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проектът „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“ включва идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда и осигуряване на обучение и заетост на 50 икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч обезкуражени лица, търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда на и над 30 години. В рамките на проекта ще бъдат осигурени 50 работни места, 15 на длъжност ,,Охранител“ и 35 човека на длъжност ,,Работник в озеленяването“. 

 

Преди включването в заетост ще бъде проведено мотивационно обучение, психологическо подпомагане и кариерно ориентиране, професионално обучение и обучение по ключови компетентности на целевата група. Ще бъде изработен мотивационен филм, както и ще бъде организирана трудова борса. В резултат на изпълнението на проекта ще се подобри достъпът на заетост на безработните лица, ще се осигурят условия за придобиване на нови умения и квалификация на безработни и неактивни лица, ще се създадат предпоставки за социално включване чрез заетост на целевата група.


  • Цели на проекта (включени дейности):

 

 Целта на проекта е подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда и социално включване чрез трудова заетост. Специфичните цели на проекта са свързани с Приоритет 3 на СВОМР, а именно: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда, насърчаване на социалното включване и равните възможности за намаляване на бедността и Специфична цел 1 към Приоритет 3: Насърчаване на местни инициативи за заетост в подкрепа на безработни или неактивни лица, подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи и валидиране на придобитите компетенции. 

Специфични цели на проекта, които са в съответствие със Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен –Белослав“ са: 

  • Насърчаване на местни инициативи за заетост в подкрепа на безработни или неактивни лица, подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи и валидиране на придобитите компетенции; 
  • Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 и 54 г. включително; 
  • Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст от 30 и 54 г., включително; 
  • Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица над 54-годишна възраст. 

 

Тези цели са в съответствие с инвестиционен приоритет ,,Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работнaтa сила“ на ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

 

В плана за изпълнение на проектното предложение са включени следните дейности:

Предвидените за изпълнението на демонстрационния проект дейности са: 

Дейност 1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;

Дейност 2. Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права, психологическо подпомагане;

Дейност 3. Предоставяне на мотивационно обучение;

Дейност 4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

Дейност 5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

Дейност 6. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;